අපගේ නිශ්පාදන ක්‍රියාවලිය


අපගේ සියළුම නිශ්පාදන තල්ගමුවේ "ශ්‍රී ජීවක" වෙද පරම්පරාවේ ඉපැරණි වෛද්‍ය රහස් වලට අනුකූලව සකසනු ලබන අතර මෙම නිශ්පාදන 100% ස්වභාවික ඖෂධ වලින් සමන්විත වේ.

අප භාවිතා කරන ඖෂධීය ශාකසාර


ආඩතෝඩ


නෙල්ලි


ගම්මිරිස්


ඉඟුරු


මී පැණි


කටු වැල් බටු


කොත්තමල්ලි


පත්පාඩගම්


ගම්මිරිස්


රසකිඳ


වෙනිවැල්


විෂ්ණුකාන්ති